BRAND

Soomi
kids

0

REGULAMIN

Soomi.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie https://soomi.pl/, prowadzony przez SOOMI Beata Sumińska, ul. Sportowa 6/59 35-111 Rzeszów. 

NIP: 8133402894 REGON: 384076988, z którym Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem e-mail: [email protected]

1. SOOMI prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia sklepu soomi.pl przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną, czyli przez strony internetowe.

2. Klienci mogą składać zamówienia w sklepie zarówno po założeniu Konta (Rejestracja), jak i bez zakładania Konta. 

3. W celu założenia Konta w sklepie soomi.pl (Rejestracji) należy wypełnić formularz dostępny na stronie sklepu. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a SOOMI, której przedmiotem są usługi świadczone przez sklep soomi.pl, na warunkach określonych w Regulaminie. 

Świadczenie usług w ramach Konta na soomi.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z SOOMI dotyczącą Konta, w każdym czasie wysyłając oświadczenie na adres [email protected] Nie dotyczy to sytuacji, w których SOOMI jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania zamówienia.

4. Wszystkie produkty dostępne w sklepie soomi.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sklepu  są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży (paragon lub  faktura VAT). Dokumenty sprzedaży są dołączane do przesyłki lub dostarczane drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

6. Zamówienia wysyłane są przy współpracy z firmami kurierskimi. Klient ponosi koszty dostawy określone na stronie, koszty te są również prezentowane Klientowi w trakcie dokonywania zakupu.

Więcej informacji o terminach realizacji zamówienia można znaleźć w zakładce Dostawa i Płatnosci.

7. Umowa zawarta pomiędzy Klientem, a SOOMI dotycząca zakupu danego produktu w sklepie soomi.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów na soomi.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

8. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w sklepie  produkt, w tym za koszty dostawy. Forma płatności:

przelew online (pay-by-link) – szybka i wygodna forma płatności elektronicznej obsługiwana przez współpracującego z SOOMI operatora płatności;

9. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności przelewem on-line lub kartą płatniczą są przekazywane operatorowi płatności obsługującemu przedmiotową płatność. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez operatora.

10. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres e-mail: [email protected]

11. Soomi zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt SOOMI. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne, otarcia, obicia, przecięcia oraz zmiany użytkowe powstające na skutek naturalnego zużycia materiału. 

12. SOOMI odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

13. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że SOOMI niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez SOOM albo SOOMI nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął. 

14. SOOMIi rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni SOOMI nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.

15. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi SOOMI. 

16. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

17. W przypadku odsyłania produktu do SOOMI Klient zobowiązuje się należycie go zabezpieczyć przed uszkodzeniem w trakcie transportu.

18. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać:

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

SOOMI Beata Sumińska

Ul. Sportowa 6/59

35-111 Rzeszów

[email protected]

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................

Numer zamówienia....................................................................

Data zawarcia umowy .................................................

Data odbioru ...........................................................................................

Imię i nazwisko....................................................................

Adres...................................................................................

Nr konta bankowego.........................................................................

Data.....................................................................................

 

19. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu soomi.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu soomi.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

20. Podane przez Klientów dane osobowe SOOMI zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Klient dokonujący zakupu na soomi.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji na soomi.pl. Adres e-mail będzie przetwarzany przez SOOMI w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o soomi.pl 

21. SOOMI może zmienić Regulamin sklepu soomi.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez SOOMI, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia na soomi.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

22. Opisy towarów dostępnych w sklepie soomi.pl są własnością intelektualną SOOMI i ich kopiowanie, wykorzystywanie i modyfikowanie jest niedozwolone.

23. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

24. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez SOOMI w ramach sklepu soomi.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.  


KOSZYK (0)
SUMA
0 zł
KOSZYK ZAKUPÓW